باسلام واحترام

باستحضار میرساندکه درپی اشتغال مسئول فنی شرکت مهندسی بهداد بندر درشبکه بهداشت ودرمان جاسک وبه استناد ماده 22 وتبصره 5ماده 3 ضوابط شرکت های خدماتی مبارزه باحشرات وجانوران موذی دراماکن عمومی وخانگی وصورتجلسه مورخ 19/7/1396کمیسیون صدور مجوز ها ، پروانه شرکت مهندسی بهداد بندر لغو می گردد وادامه فعالیت شرکت منوط به معرفی مسئول فنی جدید وطی مراحل قانونی واخذ مجوز از معاونت بهداشتی استان هرمزگان می باشد.لذا خواهشمند است دستور فرمایید ظرف مدت 72ساعت نسبت به عودت پروانه شرکت به معاونت بهداشتی استان هرمزگان اقدام نمایند .

   دانلود : لغو_مجوز_شرکت_دهقان_ساحل_خلیج_فارس__.pdf           حجم فایل 329 KB
   دانلود : لغو_مجوز_فعالیت_شرکت_شبنم_سحر_بندر__.pdf           حجم فایل 329 KB
   دانلود : لغو_مجوز_شرکت_خدماتی_موج_سبز_سلامت_.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود : لیست_شرکتهای_فعال_تا_پایان_سال_1395.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود : دستورالعمل_نیمه_شعبان_.rar           حجم فایل 71 KB
   دانلود : اطلاعیه.pdf           حجم فایل 43 KB
   دانلود : دستورالعمل_اجرايي-طالبي_پور.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : آئين_نامه_ايمني_حمل_و_نقل_مواد_شيميايي.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : دستورالعمل_شركت_هاي_سمپاشي.pdf           حجم فایل 246 KB
   دانلود : zavabet.pdf           حجم فایل 351 KB