راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی

   دانلود : طراحی_نشستنگاه.pdf           حجم فایل 2164 KB
   دانلود : ده_اصل_ارگونومی_فیزیکی.pdf           حجم فایل 3843 KB
   دانلود : پرسشنامه_عمومی_نوردیک.pdf           حجم فایل 199 KB
   دانلود : ارزیابی_فیزیولوژیک_بار_کار_جسمانی.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود : Workplace_Ergonomics_Tools.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : RULA.pdf           حجم فایل 1120 KB
   دانلود : ROSA.pdf           حجم فایل 858 KB
   دانلود : REBA.pdf           حجم فایل 450 KB
   دانلود : QEC.pdf           حجم فایل 696 KB
   دانلود : MSDs.pdf           حجم فایل 8162 KB
   دانلود : Manual_material_handling.pdf           حجم فایل 12951 KB
   دانلود : Evaluation_techniques_of_MSDs.pdf           حجم فایل 588 KB
   دانلود : Ergonomic_Intervention_program.pdf           حجم فایل 17545 KB
   دانلود : Body_discomfort_assessment_tools.pdf           حجم فایل 1228 KB
   دانلود : Workstation_Ergonomic.pdf           حجم فایل 3215 KB