رسالت و اهداف

واحد آموزش سلامت زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می نماید این واحد با استفاده از توانائی ها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید .همواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه ، گیرندگان خدمت ، کارکنان ، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد بهداشتی به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گرددبطور مستمر تلاش می کنیم تا مشارکت موثر تمام بخشها ی توسعه ( ادارات ، ارگانها و سازمانهای مرتبط ) در استان را جهت طراحی ، اجرا و ارزیابی برنامه های سلامت جلب کرده و به ایجاد ارتباط صحیح درون و بین بخشی اقدام می نمائیم همواره در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان وزارت متبوع حرکت می کنیم.

هدف نهایی : ارتقای سواد سلامت از طریق توانمند سازی مردم ، سازمان ها و جوامع برای مراقبت از سلامت خود

اهداف اختصاصی:

1- پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان 70%جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه ششم

2- افزایش سواد سلامت مردم به میزان 25%سال پایه

3- استقرار نظام جامع آموزش سلامت در مدارس

4- ارتقای سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان ( پزشکان، کارشناسان، کاردانان ، بهورزان و ...) بخش سلامت در خصوص مباحث فنی و تخصصی آموزش سلامت