سرپرست گروه آموزش و ارتقاء سلامت

pic
نام و نام خانوادگی : مهندس مسعود دادرس
تحصیلات : فوق لیسانس مهندسی محیط زیست
شماره تماس : 33560369-076

کارشناسان گروه آموزش و ارتقاء سلامت

pic
نام و نام خانوادگی : عایشه مردانی
سمت: کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت
برنامه: آموزش ضمن خدمت
شماره تماس : 33560369-076


pic
نام و نام خانوادگی : شیلا مهدوی
سمت: کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت
برنامه:
شماره تماس : 33560369-076


pic
نام و نام خانوادگی : فاطمه مرادی
سمت: کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت
برنامه:
شماره تماس : 33560369-076