سامانه ثبت مغایرت در کارت واکسن دیجیتال

(ویژه افرادی که در استان هرمزگان واکسن تزریق نموده اند)