صفحه اصلی > درباره معاونت > معرفی حوزه معاونت 

معرفی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

حوزه ستادي مركز بهداشت استان به رياست معاون محترم بهداشتي است كه داراي  10 و  2 معاون فني و اجرائي گروه تخصصي است، اين مجموعه به طور مداوم به پايش و نظارت بر شبكه سلامت استان مي پردازند، استان هرمزگان داراي 22مركز بهداشتي درماني شهري، 19مركز بهداشتي درماني شهري روستايي، 95مركز بهداشتي درماني روستايي، 529 خانه بهداشت، ... مي باشد.

مختصري از شرح وظايف معاونت:

- برنامه ريزي درخصوص نحوه ارائه خدمات بهداشتي درماني و تلاش جهت تامين، حفظ و ارتقا سطح سلامت

- هماهنگي بين واحدها به منظور ارائه مطلوب خدمات بهداشتي درماني

- جلب همكاري بين بخشي با ساير ادارات و ارگان هاي مرتبط

- تعيين و اولويت بندي نيازهاي آموزشي اقشار مختلف جامعه و واحدهاي محيطي استان

- هماهنگي هاي لازم جهت احداث و بهره برداري و تجهيز مراكز بهداشتي، پايگاه يا خانه بهداشت استان، طبق طرح گسترش مصوب

- تامين نيروي انساني موردنياز مراكز بهداشتي درماني طبق چارت سازماني

- ....