مقدمه :

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر یکی از گروه های کارشناسی تخصصی مرکز  بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای غیرواگیر استان از نظر اپیدمیولوژی و اتیولوژی و بخصوص بار بیماری ها و عوامل موثر بر آن بررسی و مطالعه می نماید.

با توجه به اهمیت کنترل بیماریها در سلامت انسان بعنوان محور توسعه پایدار ، این گروه برآن است با برقراری نظام مراقبت بیماریهای غیرواگیر در طرح ،اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیت های مربوط به آن به نحو شایسته ایفای نقش کند .

 

خدماتی که گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر ارائه می دهد به طور خلاصه به شرح زیر است :

-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای غیرواگیر در سطح استان ، کشور و دنیا

-نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه های کنترل بیماریهای غیرواگیر در سطح استان

-برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزشی همگانی و آموزش کارکنان

-مراقبت بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط

-جلب و ایجاد همکاری درون و برون بخشی

-برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

-تهیه و توزیع رسانه های مختلف خبری و آموزشی

 

رسالت:

 پیشگیری وکنترل بیماریهای غیرواگیر در استان هرمزگان.

 

بیانیه رسالت:

 گروه بیماریهای غیرواگیر با برنامه ریزی به منظوراصلاح شیوه زندگی ازطریق کنترل عوامل موثر بر بروز بیماریها قصد دارد در راستای کاهش بار بیماریهای غیرواگیر گام بردارد . همچنین با انجام غربالگری های به موقع واصولی درجهت کنترل بیماریهای غیرواگیر اقدام نماید و با تشخیص به موقع بسیاری ازاین بیماریها ، ازعوارض غیرقابل جبران و بسیاری ازعقب ماندگی ها جلوگیری نماید .

 

اهداف ملی کنترل  بیماریهای غیرواگیر:     

1- کاهش 25%  از خطر مرگ هاي زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر

2-کاهش 20%  از میزان تحرک بدنی ناكافي

3- کاهش 10%  از مصرف الکل

4- کاهش 30%  از ميزان مصرف نمک سدیم

5- کاهش 30%  از شیوع استعمال دخانیات

6-کاهش 25%  از شیوع پرفشاری خون

7-جلوگيري از افزایش بيشتر چاقی و دیابت جمعيت

8- دسترسی 80%  جمعيت به داروهای مناسب و فناوری های پایه و ضروری برای درمان بیماری های غیرواگیر

9- دسترسی حد اقل 70% جمعيت به دارو و مشاوره لازم برای پیشگیری از بیماری های قلبی  عروقی و حملات عروق مغزی

10- حذف اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی و محصولات غذایی

11- 20% کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی

12-  10% کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر

13- 20%  افزایش دسترسی به درمان بیماری های روحی  روانی