رسالت و اهداف

گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير يكي از گروههاي كارشناسي تخصصي معاونت بهداشتي است كه در زمينه چگونگي الگوي توزيع بيماريهاي شايع استان از نظر اتيولوژي ، توزيع مكاني ، توزيع زماني، توزيع انساني و بخصوص بار بيماري ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسي و مطالعه نموده و بدينوسيله جايگاه اپيدميولوژيك آنها را در چارچوب قياس منطقه اي و ناحيه اي از نظر اسپوراديك ، آندميك ، طغيان ( Out Break ) و اپيدميك بودن تعيين و تبيين مي نمايد .تابتواند بعنوان عضوي از ساختار اجرايي مركز بهداشت استان بعنوان يك ارگان سازماني مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با ساير اعضاء و ديگر بخشهاي موثر در بهداشت و با بهره گيري از توان تخصصي خود در تحقق اهداف بهداشتي كشور به نحو شايسته ايفاي نقش كند. جمع آوري ، تجزيه ، تحليل و انتشار اطلاعات مربوط به يك رويداد بهداشتي كه مقامات و سياست گذاران بهداشتي به وسيله اين اطلاعات براي اجراي طرح ها ، ارزيابي برنامه هاي بهداشتی و فعالیتهای مربوط به آن به کار گیرند. مهمترين ابزار مديريت بيماري ها، نظام مراقبت بيماري ها است كه اطلاعات مربوط به بيماري ها را توليد مي‌كند كه استفاده هاي متعددي از اين اطلاعات مي توان نمود.

رسالت : پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده در نظام مراقبت هرکدام از این بیماریهای واگیر مشمول نظام مراقبت