مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

pic
نام و نام خانوادگی : دکتر طیبه راز نهان
تحصیلات : دکترای پزشکی عمومی
شماره تماس : 33560372-076

کارشناسان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

pic
نام و نام خانوادگی : روزبه شاهی زاده
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه: برنامه کنترل و پیشگیری از ایدز
شماره تماس : 33560372-076


pic
نام و نام خانوادگی : کاوه سلیمانی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه: کارشناس برنامه بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان
شماره تماس : 33560372-076


pic
نام و نام خانوادگی : سجاد فکری
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه: کارشناس برنامه حذف مالاریا
شماره تماس : 33560372-076


pic
نام و نام خانوادگی : محمد دلاوری
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه: کارشناس برنامه بیماریهای منتقله از آب و غذا ، پدیکلوز و عفونت های بیمارستانی
شماره تماس : 33560372-076


pic
نام و نام خانوادگی : قاسم قائدی هنگامی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه: کارشناس برنامه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
شماره تماس : 33560372-076


pic
نام و نام خانوادگی : مهدی یکرنگی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه: کارشناس برنامه مراقبت آنفلوانزا، پایگاه های مراقبت مرزی و بیماریهای نوپدید و بازپدید
شماره تماس : 33560372-076


pic
نام و نام خانوادگی : عبدالرسول مجاهدی
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه: کارشناس کنترل ناقلین مالاریا، لیشمانیوز، ائدس و برنامه کنترل و پیشگیری جانوران زهراگین
شماره تماس : 33560372-076


pic
نام و نام خانوادگی : فاطمه ذولفی زاده
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه بیماریهای واگیر
برنامه: کارشناس برنامه سل و هپاتیت
شماره تماس : 33560372-076


pic
نام و نام خانوادگی : فاطمه باقری
سمت: کارشناس پیشگیری و مبارزه بیماریهای واگیر
برنامه: کارشناس برنامه پیشگیری و کنترل ناقلین - کنترل بیماری کووید - 19
شماره تماس : 33560372-076


pic
نام و نام خانوادگی : الهام شهسواری هشونی
سمت: متصدی امور دفتری
برنامه: متصدی امور دفتری
شماره تماس : 33560372-076