مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

pic
نام و نام خانوادگی : آرزو مبارک آبادی
تحصیلات :
شماره تماس : 33560401-076

گروه سلامت کودکان و نوزادان

pic
نام و نام خانوادگی : شیرین سلطانی
سمت: رئیس گروه سلامت نوزادان ، کودکان و شیرمادر
برنامه: کودک سالم ، مانا ، تکامل ، شیرمادر ، نوزادان و مرگ کودک 59-1 ماهه
شماره تماس : 33560401-076


pic
نام و نام خانوادگی : الهام صالحی
سمت: کارشناس سلامت نوزادان و شیرمادر
برنامه: نوزادان و شیرمادر
شماره تماس : 33560371-076


pic
نام و نام خانوادگی : صغری کمالی
سمت: کارشناس سلامت کودکان
برنامه: کودک سالم ، مانا ، تکامل و مرگ کودک 59-1 ماهه
شماره تماس : 33560371-076

گروه سلامت میانسالان و سالمندان

pic
نام و نام خانوادگی : فاطمه کمالی
سمت: رئیس گروه سلامت میانسالان و سالمندان
برنامه: سلامت میانسالان و سالمندان
شماره تماس : 33560371-076


pic
نام و نام خانوادگی : طیبه ذاکری
سمت: کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان
برنامه: سلامت میانسالان و سالمندان
شماره تماس : 33560371-076

کارشناسان گروه سلامت مادران و باروری سالم

pic
نام و نام خانوادگی : زلیخا صادقی
سمت: کارشناس باروری سالم و جمعیت
برنامه: باروری سالم و جمعیت
شماره تماس : 33560371-076


pic
نام و نام خانوادگی : معصومه خیرمند
سمت: کارشناس سلامت مادران
برنامه: سلامت مادران
شماره تماس : 33560371-076

کارشناس مسئول برنامه سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس

pic
نام و نام خانوادگی : ایران شیرزادی فر
سمت: کارشناس سلامت جوانان
برنامه: سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس
شماره تماس : 33560371-076